Klachtenprocedure Lest Best

Wij proberen ons werk en onze dienstverlening zo goed mogelijk te doen. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent, dan horen we dat graag van u. Wij zullen dan samen met u proberen een oplossing te vinden. Tijdens de intake of inschrijving hebben we u gewezen op onze klachtenprocedure. Ook zijn alle medewerkers van Lest Best hiervan op de hoogte.

 

Als u vindt dat u door een medewerker van Lest Best verkeerd of onzorgvuldig bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Deze klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Als eerste zullen we u verzoeken uw klacht met de betreffende medewerker te bespreken. Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact met de directie opnemen en / of een officiële klacht indienen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

 

Voor een officiële klacht kunt u een brief of e-mail sturen aan de directie, onder vermelding van ‘klacht’ (info@lestbest.nl of postadres Maliebaan 50 B, 3581 CS Utrecht). Onder een klacht verstaan we een schriftelijke melding van ontevredenheid over resultaten en/of dienstverlening.  

 

Wij vragen u uw klacht zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven en ook te vermelden wat u zelf heeft gedaan om het probleem op te lossen. Binnen een week (met uitzondering van vakantieperiodes) sturen wij u een bevestiging van ontvangst van uw klacht.

Vervolgens nemen we uw klacht in behandeling. Deze wordt besproken met de betrokken medewerker(s). Mocht het nodig zijn, dan zullen we u vragen uw klacht mondeling toe te lichten. We kunnen dan een mogelijke oplossing bespreken.

Uw klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum schriftelijk afgehandeld. Het antwoord op uw klacht omvat in ieder geval:

- Het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene;

- Overwegingen die leiden tot de conclusie;

- Conclusie en verdere afhandeling van de klacht.

 

Als we uw klacht niet binnen het gestelde termijn kunnen afhandelen, zullen we u hiervan zo spoedig mogelijk informeren. Daarbij zullen we aangeven wanneer de klacht wel afgehandeld kan zijn en wat de reden is van het uitstel.

Mochten we er samen niet uit komen dan kunt u in beroep gaan bij een onafhankelijke derde de heer J.W. Menkveld (lawyer@xs4all.nl, 030-2840400). Zijn oordeel is bindend en eventuele consequenties zullen zo snel mogelijk worden afgehandeld. 

Als u inburgeringsplichtig bent, kunt u uw klacht ook melden bij Blik op Werk via 030-3030645 of via klachten@ikwilinburgeren.nl. 

 

Klachten die wij ontvangen en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en twee jaar bewaard.