Algemene voorwaarden Lest Best

Lest Best is een particuliere taalschool voor hoogopgeleide anderstaligen die in snel tempo Nederlands willen leren.

In dit document beschrijven we het proces van aanmelding tot uitschrijving van onze cursussen. Dit document wordt tijdens de informatie- en plaatsingsbijeenkomst uitgereikt (Engelse vertaling of Nederlands), is online beschikbaar op onze website en wordt in sommige gevallen toegestuurd. Iedere deelnemer aan een van onze cursussen kan op deze manier kennisnemen van de inhoud hiervan. 

 

Aanmelding

Aanmelden is alleen mogelijk door het online aanmeldformulier op onze website in te vullen, dus niet per e-mail, telefoon of door een bezoek aan ons kantoor. De online aanmelding verplicht niet tot deelname aan een cursus en is ook geen garantie dat de aanmelder daadwerkelijk kan starten.

 

Toelatingsvoorwaarden

Vanwege het tempo en de aard van onze cursussen is ervaring met het leren van een vreemde taal een voorwaarde bij de inschrijving. In de praktijk is dat meestal Engels, maar het kan ook een andere vreemde taal zijn, zoals Spaans.

Verder verwachten we van de deelnemer voldoende inzet en motivatie en respect voor gangbare normen en waarden in Nederland.

 

Informatie-en plaatsingsbijeenkomst (inclusief toetsen)

Na aanmelding ontvangt de aanmelder een automatische bevestiging. Beginners zonder inburgeringsplicht (uit de Europese gemeenschap) kunnen direct ingeschreven worden. Alle anderen ontvangen binnen enkele werkdagen een online vragenformulier. Als dit volledig is ingevuld en teruggestuurd, ontvangt de aanmelder een uitnodiging voor een informatie-en plaatsingsbijeenkomst. Als uit het formulier blijkt, dat de aanmelder niet aan de voorwaarden voldoet, dan nemen we telefonisch contact op of we sturen een bericht. Het kan ook zijn dat de aanmelder eerst wordt uitgenodigd voor een schriftelijke opdracht Engels.

Voor inburgeraars en iedereen die geen beginner is, is deelname aan deze plaatsingsbijeenkomst van circa anderhalf uur verplicht. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over ons cursusaanbod en het lesmateriaal. Ook is er met iedereen een kort individueel gesprekje. Iedereen die op een hoger niveau dan A1 wil starten, maakt een niveautest. Deze bestaat uit een schrijfopdracht, een grammaticatest en een kort gesprek.

 

Plaatsing

Beginners kunnen meestal de eerstvolgende cursus starten. Cursisten die al lessen volgen bij Lest Best (A2 t/m B2) hebben voorrang bij de inschrijving voor een volgende cursus.

Dit kan ertoe leiden dat we niet alle nieuwe aanmelders direct kunnen plaatsen in een vervolgcursus. We plaatsen op basis van de volgende volgorde:

1. Zittende cursisten die doorstromen of de cursus direct overdoen.

2. Overige deelnemers op basis van de datum van aanmelding.

Deze deelnemers ontvangen uiterlijk een week voor de start een uitnodiging voor de eerste les van de cursus. Degenen die niet geplaatst kunnen worden, krijgen een bericht met de vraag of zij op de wachtlijst willen blijven.

Cursisten die direct doorstromen naar een volgende cursus binnen hetzelfde cursustype ontvangen geen e-mail. Zij horen van de docent wanneer de cursus start en op welk dagdeel.

 

Plaatsing morgen of middag

Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de voorkeur van deelnemers voor middag of morgen. We kunnen echter alleen in bepaalde gevallen voorrang geven voor een morgencursus:

1. De cursist heeft zorgtaken voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 12 jaar.

2. De cursist maakt gebruik van een dalurentraject met de trein.

3. De cursist werkt ’s middags.

Anderen kunnen een voorkeur opgeven voor een dagdeel, maar daaraan kunnen geen rechten ontleend worden. Voor een vervolgcursus gelden dezelfde bepalingen. Na deelname aan een bepaalde cursus is er geen garantie dat de vervolgcursus altijd op dezelfde dagen en tijden zal worden aangeboden.

 

Annulering

Cursisten die al lessen volgen bij Lest Best hoeven zich niet opnieuw in te schrijven voor een vervolgcursus.

Als een cursist niet wil deelnemen aan de eerstvolgende cursus, moet hij dit uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de volgende cursus per e-mail aan office@lestbest.nl doorgeven. In dat geval wordt de deelname geannuleerd en worden geen kosten in rekening gebracht.

Als een cursist op ons advies moet stoppen, hoeft hij zich niet af te melden per e-mail.

Als een deelnemer de cursus na die datum of tijdens de cursus wil annuleren, blijft de betalingsverplichting van kracht en is alleen restitutie van cursusgeld mogelijk als voortzetting redelijkerwijs niet kan worden gevraagd.

 

Lesmateriaal

Lest Best schaft in principe voor alle deelnemers lesmateriaal aan. De kosten daarvan worden in rekening gebracht op de factuur. Ook is het mogelijk om bij de intake bepaalde woordenboeken te bestellen.

Vanaf de A2-B1-cursus is het Van Dale NT2-pocketwoordenboek voor inburgeraars verplicht. Daarvan is een papieren en digitale versie beschikbaar. Beide kunnen besteld worden.

Daarnaast wordt vanaf de B1-cursussen geoefend met voorbeeldexamens (per cursus een set). Deze worden in rekening gebracht op de factuur.

 

Contract

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt de cursusovereenkomst toegelicht waarvan alle aanwezigen een voorbeeld ontvangen. Iedere nieuwe deelnemer tekent de eerste les van de eerste cursus de cursusovereenkomst en ontvangt daarvan een exemplaar.

Cursisten die doorstromen tekenen tijdens het eindgesprek een nieuw contract voor de volgende cursus.

 

Kosten en betaling

Tijdens de plaatsings- en informatiebijeenkomst ontvangen de deelnemers informatie over de kosten (cursus, lesmateriaal en inschrijvingskosten). Alle kosten staan ook op de website vermeld.

Zelfbetalers ontvangen in de eerste week van de cursus de rekening. Deze moet binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan. Als een deelnemer of de betalende instantie niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan dit leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de lessen.

Cursisten met een DUO-lening ontvangen twee facturen. De eerste, vier weken na de start van de cursus en de tweede aan het eind van de cursus.

 

Regels

Binnen de school gelden verschillende regels die als doel hebben het onderwijs voor iedereen op een prettige manier te laten verlopen. Als een deelnemer zich niet aan de regels houdt, kan dat tot gevolg hebben dat hij wordt uitgesloten van verdere deelneming. De belangrijkste regels zijn:

1.  Binnen Lest Best wordt zowel door docenten als cursisten alleen Nederlands gesproken. Hierop zijn twee uitzonderingen:

-   de informatiebijeenkomst voor beginners,

-   tijdens de A1-cursus is Engels incidenteel toegestaan.

2.  De deelnemers zijn op tijd aanwezig.

3.  Gebruik van mobiele telefoons in de les is niet toegestaan, behalve in geval van ernstig zieke relaties) of als dit voor een lesopdracht noodzakelijk is.

4.  Roken is overal binnen en buiten Lest Best verboden, dus ook op het binnenterrein.

 

Voortgang

Al onze cursussen hebben duidelijke leerdoelen. Met behulp van toetsen en spreek- en schrijfopdrachten meten we de voortgang. De resultaten hiervan worden gedeeld met de cursist en goed geregistreerd. De resultaten worden ook verwerkt op het certificaat of bewijs van deelname. Lest Best is niet aansprakelijk als de beoogde resultaten niet worden bereikt.

Om te kunnen deelnemen aan een vervolgcursus gelden de volgende criteria:

-   Spreek- en schrijfvaardigheid zijn beide minimaal voldoende (met uitzondering van schrijven bij A1) en de beheersing van de woordenschat, grammatica, lees- en luistervaardigheid zijn geen belemmering voor een vervolgcursus.

-   De leerstijl van de cursist sluit aan bij het cursusprogramma van Lest Best.

-   Extra van B1.2 of B2.2 naar een examentraining: De woordenschat en de lees- en luistervaardigheid zijn voldoende om aan een examentraining te kunnen deelnemen.

-   Extra naar B2.1: De leerhouding, studieplannen, inzet en studievaardigheid rechtvaardigen de keuze voor een traject naar B2-niveau met als doel het staatsexamenprogramma II.

Bij onvoldoende inzet en motivatie of bij stagnatie krijgt de deelnemer het advies een andere school te kiezen.

Het heeft vanwege de taalontwikkeling onze voorkeur dat cursisten A1 en A2 direct na elkaar volgen. Hetzelfde geldt voor de cursussen B1.1 en B1.2 voor B1-niveau en B2.1 en B2.2 voor B2-niveau.   

 

Presentie en lesuitval

Van alle lessen wordt de presentie geregistreerd door middel van een paraaf van de deelnemers en de docent.

Er geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Als een cursist niet aanwezig kan zijn, stuurt hij voor de les een e-mail naar de docent. Deelnemers die zonder bericht afwezig zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk een oproep om contact op te nemen met de docent of de administratie.

De deelnemer ontvangt geen certificaat maar een bewijs van deelname in geval hij minder dan 80% van de lessen heeft bijgewoond. De presentie wordt op het certificaat of bewijs van deelname vermeld.

Lessen die uitvallen door ziekte van de docent worden altijd ingehaald; dat is meestal aan het einde van de cursus.

 

Certificaat of bewijs van deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop van de cursus en afhankelijk van de resultaten een certificaat of bewijs van deelname.

 

Herkansen en inhalen

In de voorlaatste week van de cursus is het mogelijk om toetsen in te halen of te herkansen. Latere gemiste toetsen kunnen niet ingehaald worden. Hierbij geldt verder:

- Alleen grammatica- en woordenschattoetsen kunnen worden ingehaald.

- Andere opdrachten, zoals spreek-, lees, en luisteropdrachten kunnen niet herkanst of ingehaald worden.

- In een A1-cursus kunnen twee grammaticatoetsen worden herkanst.

- Voor alle overige cursussen geldt dat 1 grammaticatoets kan worden herkanst.

- Toetsen die in de laatste of voorlaatste week zijn gemist of zwak of onvoldoende zijn gemaakt,  kunnen niet ingehaald of herkanst worden.

Alleen in bepaalde gevallen is het mogelijk een cursus over te doen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Het is alleen na overleg en bij hoge uitzondering mogelijk om een cursusonderdeel na de cursus te herkansen. Bijvoorbeeld als een cursist in de zomer geen cursus volgt maar wel de gelegenheid heeft om zijn spreekvaardigheid te verbeteren.

 

Overstappen

Na afloop van een cursus kan een cursist, na overleg en met instemming van de docent overstappen van het ene type cursus naar het andere. De cursist stuurt daarvoor een e-mail naar office@lestbest.nl. De datum van deze email is bepalend voor de plaatsing. Dus hoe eerder de cursist laat weten te willen overstappen, hoe meer kans daarop is.

 

Uitschrijving

Het inburgeringstraject of scholingstraject bij Lest Best eindigt als:

- de deelnemer het inburgerings- of scholingstraject heeft afgerond,

- de deelnemer niet verder gaat.

 

Aanmelding klanttevredenheid

Na het beëindigen van het traject bij Lest Best volgt de aanmelding voor het  klanttevredenheidsonderzoek.

 

Aansprakelijkheid

Lest Best aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade behalve schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Lest Best.

 

Klachten

Klachten proberen we zo veel mogelijk in goed overleg op te lossen. Mocht er toch een verschil van mening blijven, dan kan de deelnemer een officiële klacht indienen. Zie hiervoor onze klachtenprocedure.

 

Privacybescherming

We houden ons bij onze administratie aan de wettelijke voorschriften op het gebied van privacy. Zie verder ons privacyreglement.

 

Lest Best, juni 2019