Select your language:
Facebook

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lest Best is een particuliere taalschool voor hoog opgeleide anderstaligen die in snel tempo Nederlands willen leren.
In dit document beschrijven we het hele proces van aanmelding tot uitschrijving van onze cursussen. Dit document wordt tijdens de informatie- en plaatsingsbijeenkomst uitgereikt (Engelse vertaling of Nederlands) en is online beschikbaar op onze website. Iedere deelnemer heeft op deze manier kennis kunnen nemen van de inhoud hiervan. 

Toelatingsvoorwaarden
Vanwege het tempo en de aard van onze cursussen is ervaring met het leren van een vreemde taal een voorwaarde bij de inschrijving. In de praktijk is dat meestal Engels, maar het kan ook een andere vreemde taal zijn, zoals Spaans.
Verder verwachten we van de deelnemer voldoende inzet en motivatie en respect voor gangbare normen en waarden in Nederland.

Aanmelding
Aanmelden is alleen mogelijk door het online aanmeldformulier op onze website in te vullen, dus niet per e-mail, telefoon of door een bezoek aan ons kantoor. De online aanmelding verplicht niet tot deelname aan een cursus en is ook geen garantie dat de aanmelder daadwerkelijk kan starten.

Informatie-en plaatsingsbijeenkomst (inclusief toetsen)
Na aanmelding ontvangt de geïnteresseerde een automatische bevestiging en binnen enkele werkdagen een online vragenformulier. Als dit volledig is ingevuld en teruggestuurd, volgt in de meeste gevallen een uitnodiging voor een informatie-en plaatsingsbijeenkomst. Als uit het formulier mocht blijken, dat de aanmelder niet aan de voorwaarden voldoet, dan nemen we telefonisch contact op of we sturen een bericht. Het kan ook zijn dat de aanmelder eerst wordt uitgenodigd voor een schriftelijke opdracht Engels. Iedereen die het vragenformulier terugstuurt, ontvangt een reactie.
Voor inburgeraars is deelname aan deze groepsbijeenkomst van circa anderhalf uur verplicht. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de aanwezigen informatie over ons cursusaanbod en het lesmateriaal. Het kan voorkomen dat we deelnemers tijdens deze bijeenkomst vragen een schriftelijke opdracht in het Engels te maken.
Iedereen die op een hoger niveau wil starten, doet daarvoor een niveautest. Deze bestaat uit een schrijfopdracht, een grammaticatest en een kort gesprek.

Plaatsing
Beginners kunnen in de meeste gevallen de eerstvolgende cursus starten. Zie daarvoor op onze website ‘Cursusaanbod’ en ‘Cursusperiodes’.
Cursisten die al lessen volgen bij Lest Best hoeven zich niet opnieuw in te schrijven voor een vervolgcursus. Zij hebben voorrang.
Dit kan ertoe leiden dat we niet alle nieuwe aanmelders direct kunnen plaatsen in een vervolgcursus. We plaatsen op basis van de volgende volgorde:
 1 Zittende cursisten die doorstromen of de cursus direct overdoen. Bijvoorbeeld van Intensief naar Intensief of van Semi-intensief naar Semi-intensief of van Avond naar Avond.
2 Overige deelnemers (herstarters en nieuwe inschrijvingen op basis van de datum van aanmelding).
Deze laatste groep deelnemers ontvangt uiterlijk een week voor de start een uitnodiging voor de eerste les van de cursus. Degenen die niet geplaatst kunnen worden krijgen een bericht met de vraag of zij op de wachtlijst willen blijven.
Cursisten die direct doorstromen naar een volgende cursus binnen hetzelfde cursustype ontvangen geen e-mail. Zij horen van de docent wanneer de cursus start en op welk dagdeel.

Plaatsing morgen of middag
Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met de voorkeur van deelnemers voor middag of morgen. We kunnen echter alleen in twee gevallen voorrang geven voor een morgencursus:
1 De cursist heeft zorgtaken voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 12 jaar.
2 De cursist maakt gebruik van een dalurentraject met de trein.
Anderen kunnen een voorkeur opgeven voor een dagdeel, maar daaraan kunnen geen rechten ontleend worden. Voor een vervolgcursus gelden dezelfde bepalingen. Na deelname aan een bepaalde cursus is er geen garantie dat de vervolgcursus altijd op dezelfde dagen en tijden zal worden aangeboden. Dit geldt niet voor de avondcursussen. Deze cursussen zijn altijd op maandag- en donderdagavond.

Annulering
Cursisten die al lessen volgen bij Lest Best hoeven zich niet opnieuw in te schrijven voor een vervolgcursus. Dat gebeurt automatisch tenzij een cursist per e-mail doorgeeft niet (direct) door te willen gaan.
Als een cursist niet wil deelnemen aan de eerstvolgende cursus, moet hij dit uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de volgende cursus per e-mail aan office@lestbest.nl doorgeven. In dat geval wordt de deelname geannuleerd en worden geen kosten in rekening gebracht.
Als een cursist op ons advies moet stoppen, hoeft hij zich niet af te melden per e-mail.
Nieuwe deelnemers kunnen ook tot uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de cursus annuleren. Dit kan alleen per e-mail (office@lestbest.nl). Bij een tijdige annulering worden geen kosten in rekening gebracht.
Als een deelnemer op een later tijdstip annuleert of als een deelnemer gedurende de cursus stopt, blijft de betalingsverplichting van kracht en is geen restitutie van cursusgeld mogelijk.

Lesmateriaal
Lest Best schaft in principe voor alle deelnemers lesmateriaal aan. De kosten daarvan worden in rekening gebracht op de factuur. Ook is het mogelijk om bij de intake bepaalde woordenboeken te bestellen.
Vanaf de A2-B1-cursus is het Van Dale NT2-pocketwoordenboek (papieren en online-versie) voor inburgeraars verplicht. Daarvan is een papieren en digitale versie beschikbaar. Beide kunnen besteld worden.
Daarnaast wordt vanaf de B1.1-cursus geoefend met voorbeeldexamens (per cursus een set). Deze worden in rekening gebracht op de factuur. Bij de examentrainingen gaat het om meerdere sets.

Contract
Tijdens de informatiebijeenkomst ontvangen alle aanwezigen een voorbeeld van een cursusovereenkomst (Engels of Nederlands). Iedere nieuwe deelnemer tekent de eerste les van de eerste cursus de cursusovereenkomst en ontvangt daarvan een exemplaar.

Kosten en betaling
Tijdens de plaatsings- en informatiebijeenkomst ontvangen de deelnemers informatie over de kosten (cursus, lesmateriaal en inschrijvingskosten). Alle kosten staan ook op de website vermeld.
In de eerste week van de cursus wordt de rekening verstuurd. Deze moet binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan. Als een deelnemer of de betalende instantie niet aan de betalingsverplichting voldoet, kan dit leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de lessen.

Schoolregels
Binnen de school gelden verschillende regels die als doel hebben het onderwijs op een prettige manier te laten verlopen. Als een deelnemer zich niet aan de regels houdt, kan dat tot gevolg hebben dat hij wordt uitgesloten van verdere deelneming. De belangrijkste regels zijn:
1 Binnen Lest Best wordt zowel door docenten als cursisten alleen Nederlands gesproken. Hierop zijn twee uitzonderingen:
- de informatiebijeenkomst voor beginners
- tijdens de A1-cursus is Engels incidenteel toegestaan.
2 De deelnemers zijn op tijd aanwezig.
3 Gebruik van mobiele telefoons in de les is niet toegestaan (met uitzondering van in geval van ernstig zieke relaties) behalve als dit voor een lesopdracht noodzakelijk is.
4 Roken is overal binnen en buiten Lest Best verboden, dus ook op het binnenterrein.

Voortgang
Al onze cursussen hebben duidelijke leerdoelen. Met behulp van toetsen en spreek- en schrijfopdrachten meten we de voortgang. De resultaten hiervan worden gedeeld met de cursist en goed geregistreerd. De resultaten worden ook verwerkt op het certificaat of bewijs van deelname. Lest Best is niet aansprakelijk als de beoogde resultaten niet worden bereikt.
Halverwege de cursus bespreekt de docent de voortgang met de deelnemers in een persoonlijk gesprek (alleen dagcursussen). Om te kunnen deelnemen aan een vervolgcursus gelden de volgende criteria:
- Spreek- en schrijfvaardigheid zijn beide minimaal voldoende (met uitzondering van schrijven bij A1) en de beheersing van de woordenschat, grammatica, lees- en luistervaardigheid zijn geen belemmering voor een vervolgcursus.
- De leerstijl van de cursist sluit aan bij het cursusprogramma van Lest Best.
- Extra van B1.2 of B2.2 naar een examentraining: De woordenschat en de lees- en luistervaardigheid zijn voldoende om aan een examentraining te kunnen deelnemen.
- Extra naar B2.1: De leerhouding, studieplannen, inzet en studievaardigheid rechtvaardigen de keuze voor een traject naar B2-niveau met als doel het staatsexamenprogramma II.
Bij onvoldoende inzet en motivatie of bij stagnatie krijgt de deelnemer het advies een andere school te kiezen. Dit geldt ook bij onvoldoende presentie of resultaten of te weinig afgelegde toetsen en lesopdrachten.
We raden het sterk af om na een A1-cursus het traject te onderbreken. Als een deelnemer na een A1-cursus toch besluit niet direct door te gaan, heeft hij bij heraanmelding  geen voorrang bij de plaatsing.

Presentie en lesuitval
Van alle lessen wordt de presentie geregistreerd door middel van een paraaf van de deelnemers en de docent.
Er geldt een aanwezigheidsplicht van 80 %. Als een cursist niet aanwezig kan zijn, stuurt hij voor de les een e-mail naar de docent. Deelnemers die zonder bericht afwezig zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk een oproep om contact op te nemen met de docent of de administratie.
De deelnemer ontvangt geen certificaat maar een bewijs van deelname in geval hij minder dan 80% van de lessen heeft bijgewoond. De presentie wordt op het certificaat of bewijs van deelname vermeld.
Lessen die uitvallen door ziekte van de docent worden altijd ingehaald; dat is meestal aan het einde van de cursus.

Certificaat of bewijs van deelname
Alle deelnemers ontvangen na afloop van de cursus en afhankelijk van de resultaten een certificaat of bewijs van deelname.

Herkansen en inhalen
In de voorlaatste week van de cursus is het mogelijk om toetsen in te halen of te herkansen. Latere gemiste toetsen kunnen niet ingehaald worden. Er gelden hierbij de volgende regels:
- Alleen grammatica- en woordenschattoetsen kunnen worden ingehaald;
- Andere opdrachten, zoals spreek-, lees, en luisteropdrachten kunnen niet herkanst of ingehaald worden.
- In een A1-cursus kunnen twee grammaticatoetsen worden herkanst.
- Voor alle overige cursussen geldt dat 1 grammaticatoets kan worden herkanst.
- Toetsen die in de laatste of voorlaatste week zijn gemist of zwak of onvoldoende zijn gemaakt,  kunnen niet ingehaald of herkanst worden.
Alleen in bepaalde gevallen is het mogelijk een cursus over te doen. Bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Het is alleen na overleg en bij hoge uitzondering mogelijk om een cursusonderdeel na de cursus te herkansen. Bijvoorbeeld als een cursist in de zomer geen cursus volgt maar wel de gelegenheid heeft om zijn spreekvaardigheid te verbeteren.

Overstappen
Na afloop van een cursus kan een cursist in bepaalde gevallen overstappen van het ene type cursus naar het andere. De cursist bespreekt dit met de docent. Na instemming van de docent meldt de cursist zich via office@lestbest.nl aan voor de andere cursus. Het kan echter zijn dat er niet direct plaats is. Zie hiervoor de rubriek plaatsing.
 
Uitschrijving
Het inburgeringstraject of scholingstraject bij Lest Best eindigt als:
- de deelnemer het inburgerings- of scholingstraject heeft afgerond.
- de deelnemer niet verder gaat.
Dit kan om verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat de resultaten of de motivatie van de deelnemer niet voldoende zijn. Het kan ook zijn dat de deelnemer zich niet houdt aan de schoolregels of bepalingen uit het contract over het aanmelden voor het staatsexamen (te vroeg) of het volgen van een cursus Engels naast de cursus Nederlands.

Aanmelding klanttevredenheid
Na het beëindigen van het traject bij Lest Best volgt de aanmelding voor het  klanttevredenheidsonderzoek.

Aansprakelijkheid
Lest Best aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade behalve schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Lest Best.

Klachten
Klachten proberen we zo veel mogelijk in goed overleg op te lossen. Mocht er toch een verschil van mening blijven, dan kan de deelnemer een officiële klacht indienen. Zie hiervoor onze klachtenprocedure.

Privacybescherming
We houden ons bij onze administratie aan de wettelijke voorschriften op het gebied van privacy. Zie verder ons privacyreglement.

november 2018

Lest Best 2019  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic