Select your language:
Facebook

Algemene voorwaarden

1. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier online in te vullen. Inschrijving verplicht u nog niet tot deelname aan een cursus.

2. Na aanmelding ontvangt u een automatische bevestiging. Binnen vier werkdagen sturen wij u informatie over uw aanmelding en de intakeprocedure.

3. Tijdens de intake geven wij u informatie over de inhoud van de cursus, de voorwaarden, de kosten, het lesmateriaal en de mogelijke startdatum. Ook bepalen we, als u geen beginner bent, met behulp van een toets en schrijfopdracht welke cursus u bij ons kunt volgen. Het kan ook zijn dat we u geen passend aanbod kunnen doen.
Procedure bij groepscursussen:
Zodra we hebben vastgesteld welke cursus u bij ons kunt volgen en u daarmee heeft ingestemd, is uw inschrijving definitief. Als u wilt afzien van deelname verzoeken wij u dit uiterlijk een week voor de startdatum per mail of brief aan ons door te geven.
Er worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht. Daarna kunt u niet meer annuleren en kan er ook geen cursusgeld worden gerestitueerd.
Procedure bij individuele trainingen:
Op basis van de intake maken we een cursusvoorstel. Zodra u en/of de betalende instantie hiermee heeft ingestemd, maken we een afspraak voor de start van de training.
Uw gegevens verwerken we in onze administratie. We houden ons hierbij aan de wettelijke voorschriften op het gebied van privacy (zie ons privacyreglement).
Uiterlijk een week voor de start van de cursus ontvangt u van ons een uitnodiging per mail voor de eerste les. We brengen eenmalig 25 euro inschrijvingskosten in rekening.

Tijdens de cursus

4. In de eerste week van uw cursus wordt de rekening verstuurd. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Wanneer u of uw betalende instantie niet aan de betalingsverplichting kunt voldoen, kunnen we u uitsluiten van verdere deelname aan de lessen.

5 In geval van ziekte van een docent worden de lessen door een andere docent gegeven of later ingehaald.

6 Bij onvoldoende inschrijvingen kan een cursus worden geannuleerd. Ook kan de lestijd ingekort worden in het geval een cursus toch doorgaat met minder deelnemers. We overleggen dit vooraf met u.

7 U kunt maximaal drie lessen afwezig zijn van de standaardcursussen. Van de examentraining en
de cursus Beter Spreken & Schrijven kunt u maximaal twee lessen afwezig zijn. Als u meer lessen afwezig bent, krijgt u geen certificaat maar een bewijs van deelname.

8 Als u een individuele training volgt, dient u de lessen met een zekere regelmaat te volgen. Om die reden kunt u niet meer dan 20% van de lessen verzetten of verzuimen. De training dient verder binnen twaalf maanden te zijn afgerond.

9 Lest Best aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade behalve schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Lest Best.

10 Lest Best heeft een inspanningsverplichting wat betreft de voorgestelde cursussen. 
Lest Best is niet aansprakelijk als u niet de beoogde resultaten heeft bereikt.

11 Als u een klacht heeft, dan proberen we deze zo veel mogelijk in goed overleg op te lossen. Mocht er toch een verschil van mening blijven, dan kunt u een officiële klacht indienen. Zie voor de afhandeling van klachten onze klachtenprocedure.

12 U dient voor al onze cursussen over een goed werkende computer en goed werkend internet te beschikken.

Na de cursus

13 Aan het einde van de cursus krijgt u een advies van de docent. Na de cursus ontvangt u een certificaat (bij voldoende resultaten) of bewijs van deelname (bij onvoldoende resultaten of deelname) met uw resultaten en adviezen. Bij voldoende resultaten kunt u door naar de volgende cursus. Bij onvoldoende resultaten kunt u in bepaalde gevallen (één keer gedurende uw taaltraject) een cursus opnieuw volgen, als dat zinvol is en u voldoende inzet en motivatie heeft getoond.
U krijgt ook informatie over de lestijden van de volgende cursus. Het kan zijn dat de lesdagen of lestijden veranderen.

14 Uw inburgeringstraject of scholingstraject bij Lest Best eindigt als:
- u het uw inburgerings- of scholingstraject heeft afgerond.
- u niet verder gaat.

Na het beëindigen van uw traject bij Lest Best wordt u aangemeld voor een  klanttevredenheidsonderzoek

september 2018
 

Lest Best 2018  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  Privacy reglement   |  Klachtenprocedure
Website door Clearlogic